در این نوشته با جواب صفحه 29 ریاضی ششم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 29 ریاضی ششم

کار در کلاس

1- معکوس هریک از عددهای زیر را به صورت کسر بنویسید.

image 50

2- مانند نمونه بقیه‌ی جدول را کامل کنید.

image 51

فعالیت

1-  در جاهای خالی عددهای مناسب قرار دهید، طوری که در هر ردیف همه‌ی کسرها با هم مساوی باشند.

image 52

2- در جاهای خالی چه عددی را باید نوشت؟ 

عدد 3، 8 برابر شده است، پس 2 هم باید 8 شود.

برچسب شده در: