در این نوشته با جواب صفحه 29 ریاضی نهم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 29 ریاضی نهم

کار در کلاس

1- جملات سمت راست را به عبارات مناسب در سمت چپ وصل کنید:
الف) دو عدد a و b مثبت است. <===> a>0,b>0
ب) عدد a نا منفی است. <===> a≥0
ج) دو عدد a و b منفی است. <===a<0,b<0
د) عدد a مثبت و عدد b منفی است. <===> a>0,b<0
ه) عدد a نامثبت است. <===> a≤0

اعداد نامنفی شامل اعداد مثبت و صفر می‌شود. اعداد نامثبت شامل اعداد منفی و صفر می‌شوند.
2- هر عبارت سمت راست، نتیجهٔ منطقی یک عبارت در سمت چپ است. عبارات مناسب را به هم وصل کنید:

الف) a>0,b>0 <===> ab>0,a+b>0

ب) a<0,b<0 <===> ab>0,a+b<0

ج) a<0,b>0 <===> ab<0

برای هر دو عدد مثبت، حاصل جمع و ضرب آنها نیز مثبت است. برای هر دو عدد منفی، حاصل جمع آنها منفی و حاصل‌ضرب آنها مثبت است. برای یک عدد مثبت و یک عدد منفی حاصل‌ضرب منفی است و حاصل جمع با علامت عدد بزرگ‌تر مشابه است.

3- هر عبارت سمت راست، نتیجهٔ منطقی یک عبارت در سمت چپ است. عبارات مناسب را به هم وصل کنید:

الف) a>0 <===> |a|=a

ب) a>0,b>0 <===> چون a+b مثبت است.  |a+b|=a+b|

ج) a<0 <===> |a|=−a

 د) a<0,b<0 <===> چون a+b منفی است. |a+b|=−(a+b)|

4- عبارات زیر را به زبان ریاضی بنویسید و برای هر کدام مثال بنویسید:

image 84

فعالیت

مقدار تقریبی عددهای زیر تا یک رقم اعشار نوشته شده است:

  8–√≃2/88≃2/8 6–√≃2/46≃2/4  5–√≃2/25≃2/2  3–√≃1/73≃1/7    2–√≃1/42≃1/4

با توجه به مقادیر تقریبی صفحهٔ قبل، تساوی‌های زیر را مانند نمونه کامل کنید و دلیل خود را توضیح دهید:

|1−2–√|=−(1−2–√)=−1+2–√=2–√−1

جواب صفحه 29 ریاضی نهم
جواب صفحه 29 ریاضی نهم

برچسب شده در: