در این نوشته با جواب صفحه 29 ریاضی هفتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 29 ریاضی هفتم

کاردرکلاس

1- در دبستان با محیط و مساحت دایره آشنا شده‌اید. محیط و مساحت دایره را با استفاده از متغیّرها نشان دهید.

image 179

2- نمودار مقابل چه کاری انجام می‌دهد؟

توضیح دهید: هر عدد را با 7 جمع می‌کند.

نمودارها را کامل کنید.

image 2

3- این نمودارها چه کاری انجام می‌دهند؟

توضیح دهید: هر عدد را در 4 ضرب می‌کند.

نمودارها را کامل کنید.

جواب صفحه 29 ریاضی هفتم
جواب صفحه 29 ریاضی هفتم

4- جملهٔ n‌ام الگوهای عددی را مانند نمونه بنویسید. ابتدا سه عدد بعدی هر الگو را بنویسید.

2nو 16 و 14 و 12 و 10 و 8 و 6 و 4 و 2

5nو 35 و 30 و 25 و 20 و 15 و 10 و 5

3nو 21 و 18 و 15 و ١٢ و ٩ و ۶ و ٣

2n-1و 13 و 11 و 9 و 7 و 5 و 3 و 1

نکته: در هر ردیف به جای اعداد قرمز رنگ n قرار می‌دهیم.

جواب صفحه 29 ریاضی هفتم
جواب صفحه 29 ریاضی هفتم

گام به گام سایر صفحات درس الگو های جبری

برچسب شده در: