جواب صفحه ۲۹ ریاضی هفتم


haladars آبان 10, 1401 دقیقه مطالعه
جواب صفحه ۲۹ ریاضی هفتم

در این نوشته با جواب صفحه 29 ریاضی هفتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 29 ریاضی هفتم

کاردرکلاس

1- در دبستان با محیط و مساحت دایره آشنا شده‌اید. محیط و مساحت دایره را با استفاده از متغیّرها نشان دهید.

جواب صفحه 29 ریاضی هفتم
جواب صفحه 29 ریاضی هفتم

2- نمودار مقابل چه کاری انجام می‌دهد؟

توضیح دهید: هر عدد را با 7 جمع می‌کند.

نمودارها را کامل کنید.

image 2

3- این نمودارها چه کاری انجام می‌دهند؟

توضیح دهید: هر عدد را در 4 ضرب می‌کند.

نمودارها را کامل کنید.

جواب صفحه 29 ریاضی هفتم
جواب صفحه 29 ریاضی هفتم

4- جملهٔ n‌ام الگوهای عددی را مانند نمونه بنویسید. ابتدا سه عدد بعدی هر الگو را بنویسید.

2nو 16 و 14 و 12 و 10 و 8 و 6 و 4 و 2

5nو 35 و 30 و 25 و 20 و 15 و 10 و 5

3nو 21 و 18 و 15 و ١٢ و ٩ و ۶ و ٣

2n-1و 13 و 11 و 9 و 7 و 5 و 3 و 1

نکته: در هر ردیف به جای اعداد قرمز رنگ n قرار می‌دهیم.

جواب صفحه 29 ریاضی هفتم
جواب صفحه 29 ریاضی هفتم

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه