در این نوشته با جواب صفحه 29 علوم سوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 29 علوم سوم

علی و پدرش از بازار، مایعات زیر را خریده‌اند. از هر مایع چه مقدار خریده‌اند؟

مایعمایع ظرفشوییروغندوغ
مقدار خریداری شده۴ لیتر۲ لیتر۱ لیتر

در زندگی روزمرّه برای اندازه‌گیری و بیان حجم مایعات از یکای لیتر استفاده می‌شود.

چند ظرف پر از آب در کلاس قرار گرفته است. هر گروه یکی از ظرف‌ها را بر می‌دارد و حدس می‌زند چند لیتر آب دارد؟

بعد حدس خود را آزمایش می‌کند. شما هم این کار را انجام دهید و بگویید چگونه درستی و نادرستی حدس خود را آزمایش می‌کنید. ظرفی که اندازه‌ی آن یک لیتر است را به‌عنوان واحد انتخاب می‌کنیم. مقدار آب هر ظرف را اندازه می‌گیریم و آن‌ها را با حدسمان مقایسه می‌کنیم.

برچسب شده در: