در این نوشته با جواب صفحه 29 فیزیک دهم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 29 فیزیک دهم

وقتی شیشه می شکند با نزدیک کردن قطعه های آن به هم نمی توان اجزای شیشه را دوباره به هم چسباند؛ ولی اگر قطعه های شیشه را آنقدر گرم کنیم که نرم شوند می توان آنها را به هم چسباند. این پدیده ها را با توجه به کوتاه برد بودن نیروهای بین مولکولی توجیه کنید.

نیروهای بین مولکولی در محدوده چندین مولکول مجاور عمل می کنند. وقتی قطعه های یک شیشه شکسته را به یکدیگر نزدیک می کنیم، در واقع فاصله بین مولکولی قسمت شکسته شده مربوط به هر قطعه با قطعه دیگر، بسیار بیشتر از ابعاد یک مولکول شیشه است. هر چند با چشمان خود (به جهت تفکیک اندک) تصور می کنیم که قطعه های شکسته شده به هم نزدیکند.

ولی از نظر مولکولی فاصله بین قسمت های شکسته شده بسیار بیشتر از ابعاد یک مولکول است و چون نیروهای بین مولکولی در این ابعاد فاصله، عمل نمی کنند، لذا دو قطعه شیشه به هم نمی چسبند. با گرم کردن دو قطعه شیشه ای، نوسان مولکول های دو قطعه شیشه ای که مجاور هم قرار گرفته اند افزایش می یابد و همین سبب می شود تا فاصله بین مولکول های مجاور به چندین مولکول برسد و نیروهای بین مولکولی عمل کنند و قطعه ها به یکدیگر بچسبند.

برچسب شده در: