در این نوشته با جواب صفحه 29 قران دوم همراه شما هستیم.

پیام قرانی

image 83

با کمک تصویر درباره ی این پیام قرآنی با هم گفت و گو کنید.

image 84

هر چه که داریم از سوی خداوند است: نعمت سلامتی، نعمت پدر و مادر، نعمت وجود، نعمت درس خواندن و …

همه ی این ها را خدواند بهوسیله دیگران به عطا کرده است. پس باید همواره و در همه حال شاکر از خداوند باشیم.

انس با قران در خانه

عبارات و پیام قرآنی این جلسه را بخوان و زیر کلماتی که تنوین «ــٌـ» دارند، خط بکش.

image 85

پاسخ به صورت زیر خواهد بود:

image 86

برچسب شده در: