جواب صفحه ۲۹ کتاب کار زبان نهم + ترجمه

در این نوشته با جواب صفحه ۲۹ کتاب کار زبان نهم همراه شما هستیم.

جواب صفحه ۲۹ کتاب کار زبان نهم

۸) A) Put the pictures in the correct order.

۸. الف) تصاویر زیر مربوط به سفر یک خانوادهٔ ایرانی است. آنها را بر اساس ترتیب زمانی مرتب کنید.

جواب صفحه 29 کتاب کار زبان نهم

B) Write a sentence for each picture.

ب) برای هر یک از تصاویر، جمله ای بسازید.

۱. Saman is buying a ticket.

۱. سامان در حال خریدن بلیط است.

۲. He’s going to the airport.

۲. او در حال رفتن به فرودگاه می باشد.

۳. The plane is taking off.

۳. هواپیما در حال بلند شدن می باشد.

۴. The plane is landing.

۴. هواپیما در حال فرود آمدن است.

۵. He is talking to a receptionist.

۵. او در حال حرف زدن با پذیرش می باشد.

۶. They are checking in a hotel.

۶. آن ها در حال وارد شدن به هتل هستند

امتیاز شما به این مقاله

1 از 1 رای

+ارسال دیدگاه