در این نوشته با جواب صفحه 3 ریاضی هفتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 3 ریاضی هفتم

راهبرد الگوسازی 

1- دو عدد طبیعی پیدا کنید که حاصل ضرب آنها 24 و حاصل جمع آنها کمترین مقدار باشد. جدول را با یک نظم و ترتیب کامل کنید.

کوچک‌ترین عدد طبیعی چیست؟ 1
حاصل ضرب آن در چه عددی 24 می شود؟ 24


اکنون عدد طبیعی بعدی را در نظر بگیرید و به همین ترتیب عددها را پیدا کنید.

جواب صفحه 3 ریاضی هفتم
جواب صفحه 3 ریاضی هفتم

2- با انگشتان یک دست به 5 صورت می‌توان عدد 1 را نشان داد. به چند صورت می‌توان عدد 2 را نشان داد؟

جواب صفحه 3 ریاضی هفتم
جواب صفحه 3 ریاضی هفتم
تعداد حالاتانگشت‌های جفت شدهانگشت‌ها
4 حالت(5، 1) (4، 1) (3، 1) (2، 1)انگشت 1
3 حالت(5، 2) (4، 2) (3، 2)انگشت 2
2 حالت(5، 3) (4، 3)انگشت 3
1 حالت(5، 4)انگشت 4
 قبلا با همه جفت شدهانگشت 5

به  10 حالت می‌توان عدد 2 را با انگشتان یک دست نشان داد.

3- با رقم‌های 7، 2 و 5 تمام عددهای سه رقمی ممکن را بنویسید (در عددهای شما می‌تواند رقم‌های تکراری هم باشد).

یکاندهگانصدگان
222
522
722
252
552
752
272
572
772
یکاندهگانصدگان
225
525
725
255
555
755
275
575
775
یکاندهگانصدگان
227
527
727
257
557
757
277
577
777

4- تعداد زیادی سکه‌های 50 و 100 تومانی داریم. به چند حالت می‌توان کرایهٔ 500 تومانی تاکسی را پرداخت کرد؟ 6 حالت

جواب صفحه 3 ریاضی هفتم
جواب صفحه 3 ریاضی هفتم
مجموعتعداد سکه‌های 100 تومنیتعداد سکه‌‌های 50 تومانی
0+500=50050
100+400=50042
200+300=50034
300+200=50026
400+100=50018
500+0=500010

گام به گام سایر صفحات درس راهبرد حل مسئله

برچسب شده در: