در این نوشته با جواب صفحه 30 ریاضی ششم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 30 ریاضی ششم

کار در کلاس

1- جاهای خالی را با روشی که در فعّالیت 2 آموختید، پر کنید.

image 59

تمرین

image 53

2- حاصل هریک از ضرب‌های ردیف اوّل به کدام یک از اعداد در ردیف دوم نزدیک‌تر است؟

image 54

3- جدول زیر را کامل کنید.

image 55
image 60

6- در عبارت زیر سه عدد مثال بزنید که اگر به جای □ قرار دهیم رابطه درست باشد:

اعداد 3،4،5

پاسخ خود را با پاسخ دوستانتان مقایسه کنید.

7- چهار کارت با شماره‌های 1 و 2 و 3 و 4 داریم. این کارت‌ها را چگونه در جای خالی قرار دهیم تا حاصل ضرب کسرهای به دست آمده بیشترین مقدار ممکن باشد؟

image 56

8- در مسئله‌ی 7 اگر به جای علامت ضرب، علامت جمع باشد، پاسخ چه خواهد بود؟

image 57
image 61

10- کدام یک از ضرب‌های زیر درست محاسبه شده است؟

image 58

برچسب شده در: