جواب صفحه 30 ریاضی هشتم ⭐️ فعالیت و کار در کلاس

در این نوشته با جواب صفحه 30 ریاضی هشتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 30 ریاضی هشتم

جواب فعالیت صفحهٔ‌ 30 ریاضی هشتم

1- در صفحه به هر خطِّ شکستهٔ بسته، چندضلعی گفته می‌شود به شرط اینکه ضلع‌ها یکدیگر را قطع نکنند؛ مگر در رأس‌ها که دو ضلع به هم می‌رسند.

– شکل «ج» چندضلعی نیست؛ چون ضلع‌های آن یکدیگر را قطع کرده‌اند.

– شکل «و» چندضلعی نیست؛ چرا؟ چون خط بسته نیست.

– شکل «الف» هم چندضلعی نیست؛ چرا؟ چون خط شکسته نیست.

جواب صفحه 30 ریاضی هشتم
جواب صفحه 30 ریاضی هشتم

2- اگر در یک چندضلعی همهٔ ضلع‌ها با هم و همهٔ زاویه‌ها با هم مساوی باشند، می‌گوییم آن چندضلعی منتظم است.

از میان شکل‌های بالا، کدام شکل‌ها چندضلعی منتظم‌اند؟ ب – ه

3- یکی از شکل‌های بالا را انتخاب کنید؛ سپس دربارهٔ تعداد ضلع‌ها، زاویه‌ها، تساوی آنها و… توضیح دهید تا دوستتان شکلی را پیدا کند که انتخاب کرده‌اید.

سپس به توضیحات دوستتان گوش کنید و شکلی را پیدا کنید که او انتخاب کرده است.

جواب کار در کلاس صفحهٔ‌ 30 ریاضی هشتم

1- هر یک از عبارت‌های زیر به کدام چند ضلعی‌ها مربوط است؟

جواب صفحه 30 ریاضی هشتم
جواب صفحه 30 ریاضی هشتم

– لوزی با زاویهٔ قائمه (د)
– پنج ضلعی غیر منتظم (الف)
– مثلث با زاویهٔ باز (ه)
– چندضلعی منتظم (ز)

2- چندضلعی‌های زیر را در صفحهٔ شطرنجی رسم کنید.

جواب صفحه 30 ریاضی هشتم

الف) یک مثلث قائم الزاویهٔ متساوی الساقین
ب) مستطیلی با ضلع‌های مساوی
ج) یک ذوزنقهٔ قائم الزاویه
د) یک شش ضلعی با دقیقاً سه زاویه قائمه

3- در سال گذشته با خط تقارن شکل آشنا شدید.

الف) تعداد خط‌های تقارن هریک از چند ضلعی‌های منتظم زیر را پیدا کنید.

جواب صفحه 30 ریاضی هشتم
جواب صفحه 30 ریاضی هشتم

ب) به نظر شما نُه ضلعی منتظم چند محور تقارن دارد؟ 9 تقارن دارد. ده ضلعی منتظم چطور؟ 10

تعداد خط تقارن = تعداد اضلاع چند ضلعی

گام به گام سایر صفحات درس چند ضلعی و تقارن

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه