در این نوشته با جواب صفحه 30 ریاضی پنجم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 30 ریاضی پنجم

فعالیت

image 338

کار در کلاس

حاصل جمع و تفریق‌ها را پیدا کنید. هر جا لازم است عددهای مخلوط را به کسر تبدیل کنید.

image 339

برچسب شده در: