جواب صفحه ۳۰ کتاب کار زبان نهم + ترجمه

در این نوشته با جواب صفحه ۳۰ کتاب کار زبان نهم همراه شما هستیم.

جواب صفحه ۳۰ کتاب کار زبان نهم

۹. با توجه به تصاویر، جملات زیر را دربارۀ خودتان کامل کنید.

۹) Complete the sentences about yourself.

Example:

It’s 5:30 a.m. Now I am praying.

۱. It’s 6 a.m. I am eating my breakfast now.

۱. ساعت ۶ و نیم است و من در حال خوردن صبحانه هستم.

۲. It’s 7 a.m. Now, I’m going to school.

۲. ساعت ۷ صبح است و من درحال رفتن به مدرسه هستم.

۳. It’s 1 p.m. I’m going home now.

۳. ساعت ۱ ظهر است و من در حال برگشت به خانه هستم.

۴. It’s 5 p.m. Now, I’m doing my homework.

۴. ساعت ۵ بعد از ظهر است و من در حال نوشتن تکالیفم هستم.

۵. It’s 10 p.m. I’m going to bed now.

۵. ساعت ۱۰ شب است و من در حال رفتن به رخت خواب هستم

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه