در این نوشته با جواب صفحه 31 جامعه شناسی دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 31 جامعه شناسی دوازدهم

1- مفاهیم اساسی

نظم اجتماعی ، بی نظمی ، آشنایی زدایی، ساختار اجتماعی، نظام اجتماعی، یکسان انگاری قواعد اجتماعی و طبیعی، دانش ابزاری، جامعه شناسان پوزیتیویست.

2- خلاصه کنید

جامعه شناسان پوزیتیویست نظام طبیعت را الگوی خود قرار داده و از روش تجربی استفاده می کنند و سعی در انجام دادن فرمول ها برای شناخت و کنترل و حفظ نظم در جامعه هستند.

پوزیتیویست ها مسیر همه جوامع را برابر و بعضی جوامع را پیچیده تر و پیشرفته تر از بقیه جوامع می دانند و به تفاوت جوامع اهمیت چندانی نمی دهند. ولی انسان ها فرهنگ های مختلفی را به وجود می آورند.

3- آنچه از این درس آموختیم

قواعد اجتماعی از کارهای انسانی است و نظم اجتماعی نتیجه این قواعد است. قواعد و نظم اجتماعی هر دو فایده هایی چون پیش بینی رفتار دیگران و همکاری با آنان را دارند. اگرچه جامعه به موجود زنده شباهت هایی دارد ولی تفاوت هایی هم دارد و نباید هر دوی آن ها را یکسان دانست.

جامعه شناسان پوزیتیویست همه انسان ها را فقط یک موجود طبیعی و پیچیده تر از بقیه موجودات می دانند. درحالی که انسان ها می توانند جهان های اجتماعی و فرهنگ های مختلفی را بوجود بیاورند.