در این نوشته با جواب صفحه 31 ریاضی نهم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 31 ریاضی نهم

1- عبارت‌های زیر را با هم مقایسه کنید:

image 87

2- عبارات زیر را بدون استفاده از قدرمطلق بنویسید:

image 88

3- حاصل عبارات زیر رابه دست آورید:

image 89

تمرین

image 90

2- عبارات زیر را بدون استفاده از قدرمطلق بنویسید:

image 91

3- جای خالی را با عدد مناسب پر، و جواب‌هایتان را در کلاس با سایر دوستانتان مقایسه کنید:

|5−12|>1+◻⇒|−7|=7>1+◻

در نتیجه در جای خالی هر عدد کمتر از 6 را می‌توان جایگزین نمود. مانند؛ 5/7، 3، 2-، 3–√3 و …

4- مقدار عددی عبارت |a|+a| را به ازای a=0,a=−2 و a=2 به دست آورید.

image 92

آیا می‌توانید عددی حقیقی به جای a قرار دهید که حاصل |a|+a| منفی باشد؟ خیر، همواره مثبت یا صفر است. زیرا؛

با توجه به رابطه روبرو، اگر عدد حقیقی مثبت باشد، آنگاه a|+a=2a>0|
و اگر عدد حقیقی منفی باشد، آنگاه a|+a=−a+a=0 |

image 93

برچسب شده در: