در این نوشته با جواب صفحه 31 فیزیک یازدهم تجربی همراه شما هستیم.

جواب صفحه 31 فیزیک یازدهم تجربی

در شکل زیر صفحه های باردار یک خازن تخت را که بین آنها هواست، به ولت سنج وصل می کنیم. با وارد کردن دی الکتریک در بین صفحه ها، اختلاف پتانسیل دو صفحه کاهش می یابد. علت آن را توضیح دهید (توجه کنید که این آزمایش با بیشتر ولت سنج های معمولی و رایج ممکن نیست(.

جواب صفحه 31 فیزیک یازدهم تجربی
جواب صفحه 31 فیزیک یازدهم تجربی

با توجه قانون پایستگی بار الکتریکی، بار خازن ثابت ولی با ورود دی الکتریک میدان الکتریکی کاهش می یابد و چون اختلاف پتانسیل با میدان الکتریکی رابطۀ مستقیم دارد در نتیجه اختلاف پتانسل بین دو صفحه نیز کاهش می یابد.

جواب صفحه 31 فیزیک یازدهم تجربی