در این نوشته با جواب صفحه 31 پیام های آسمانی هفتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 31 پیام های آسمانی هفتم

١. توضیح دهید چرا بهلول هرگز چیزی از هارون درخواست نمی کرد؟

 زیرا بهلول می دانست که قدرت هارون محدود است و او توانایی انجام خیلی از کار ها را ندارد بنا بر این از او در خواستی نمی کرد .

٢. چرا خداوند همه دعاهای ما را مستجاب نمی کند؟ توضیح دهید.

بدلیل آن که گاهی اوقات از خداوند چیزهایی درخواست می کنیم که به مصلحت ما نیست.

خداوند که بهتر از هر کس دیگری از سود و زیان ما آگاه است ، به جای خواسته ی ما چیزی را که مفیدتر و مناسب تر است به ما می دهد.

٣. خداوند در جنگ احد، مسلمانان را با چه شرایطی یاری کرد؟

فرمود اگر صبر کنید و تقوی پیشه نمایید، هنگامی که دشمنان با جوش و خروش بر شما بتازند پروردگارتان شما را یاری خواهد کرد، با ۵۰۰۰ هزار فرشته که نشانه هایی با خود دارند.

۴. توضیح دهید ما چگونه می توانیم خداوند را یاری دهیم.

با جهاد در راه خدا و دفاع از دین با جان و اموالمان ، با عمل به دستورات خداوند در انجام دادن آن چیزی که بر ما واجب کرده و دوری از چیزهایی که بر ما حرام کرده است. می توانیم خداوند را یاری دهیم