در این نوشته با جواب صفحه 32 ریاضی پنجم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 32 ریاضی پنجم

جواد تعدادی سیب داشت. او هرکدام از سیب‌ها را به دو قسمت مساوی تقسیم کرد تا با دوستانش بخورد. اگر سیب‌های تقسیم شده به 8 نفر برسد، جواد در ابتدا چند سیب داشته است؟
ابتدا خودتان در مورد این مسئله فکر کنید. سپس، هریک از راه حل‌های زیر را بخوانید و توضیح دهید. اگر لازم است آنها را کامل کنید.

image 343

برچسب شده در: