در این نوشته با جواب صفحه 32 فارسی سوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 32 فارسی سوم

درست و نادرست

1- دانش آموزان برای گردش علمی به جنگل رفته بودند.

نادرست 

2- دانش آموزان در فصل بهار به گردش علمی رفتند.

درست

درک مطلب

1- آسمان آبی نشانه ی چیست؟

نشانه ی هوای بسیار پاکیزه و تمیز است.

2- چگونه محیط و اطراف خود را پاکیزه نگه می دارید؟

زباله ها را در کوچه و خیابان و جوی آب نمی ریزیم. آن ها را در کیسه های محکم ریخته تا مأموران شهرداری آن ها را جمع آوری کنند.

3- سؤال: وقتی بچه ها به دامنه ی کوه رسیدند، معلم از آن ها چه خواست؟

پاسخ: از آن ها خواست خوب به اطراف نگاه کنند و هرچه را می بینند و می شنوند، یادداشت کنند و با همفکری یک دیگر، به صورت گروهی، گزارشی بنویسند.

برچسب شده در: