در این نوشته با جواب صفحه 32 فارسی چهارم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 32 فارسی چهارم

درست و نادرست

1- مرد کیسه ی گندم را به آسیاب می بُرد.

درست

2- چشم راست الاغ کور بود و پای چپش می لنگید.

نادرست

3- مرد از شنیدن نشانی های درست پسر، تعجّب کرد.   

نادرست

درک مطلب صفحه 32 فارسی چهارم

1- چرا مرد فکر کرد که پسر الاغش را دیده است؟

چون پسر نشانی های درستی از الاغ و بارش داده بود.

2- پسر دو ویژگی مهم داشت؛ با توجّه به متن درس، آنها را بگویید.

هوش و فهم، دقت و خوب نگاه کردن

3- چرا مرد از پسر عذرخواهی کرد؟

چون مرد به او نادانسته تهمت زده بود.

4- آیا عنوان» نشانه ها «برای این درس، مناسب است؟ چرا؟

بله، چون پسر با توجه به نشانه ها و هوش خود مطلبی را متوجه شده بود.