جواب صفحه ۳۲ کتاب کار زبان نهم + ترجمه

در این نوشته با جواب صفحه ۳۲ کتاب کار زبان نهم همراه شما هستیم.

جواب صفحه ۳۲ کتاب کار زبان نهم

۱۰) A) Underline “present continuous tense”.

۱۰. الف) مکالمهٔ زیر را بخوانید و زیر زمان «حال استمراری» خط بکشید.

Frank: Hi Sam! How {is it going}?

فرنک: سلام سَم! اوضاع چطور است؟

Sam: Fine, thanks. I want to go to Berlin but the fan of my laptop {is not Working} again.

سَم: خوبه ممنون. من می خواهم به برلین بروم ولی فَن لپتاپم مجددا کار نمی کند.

Frank: Oh, what’s the problem with it?

فرَنک: اوه، چه مشکلی با آن داری؟

Sam: I’m not sure. It{’s making} a noise. My brother {is working} on it.

سَم: نمی دانم، نویز تولید می کند. برادرم در حال کار با آن است.

Frank: When is your flight?

فرَنک: زمان پروازت چه موقع است؟

Sam: It’s at 5:30 p.m.

سَم: ساعت ۵ و نیم بعد از ظهر.

Frank: Don’t worry. You still have time. I think it is not serious.

فرَنک: نگران نباش. تو هنوز وقت داری. من فک می کنم مشکلش جدّی نیست.

B) Yes or No?

ب) بله یا خیر؟

۱. Frank is traveling to Berlin.                        No

۱. فرَنک در حال سفر به برلین است.                  خیر

۲. Sam’s computer is not working again.      Yes

۲. رایانه سَم مجددا کار نمی کند.                       بله

۳. The f light is at five thirty.                          Yes

۳. پرواز در ساعت ۵ و نیم است.                       بله

۴. Sam’s father is working on his laptop.      No

۴. پدر سُم در حال کار کردن با لپتاپش است.      خیر

C) Answer the following questions.

پ) به پرسش های زیر پاسخ دهید.

۱. What’s the problem with Sam’s computer?

۱. مشکل لپتاپ سَم چه بود؟

۱. His computer is not working.

لپتاپش کار نمی کرد.

۲. Who is working on his computer?

۲. چه کسی با لپتاپش کار می کرد؟

۲. Sam’s brother is working on it.

برادر سَم با لپتاپش کار می کرد.

۳. How is Sam traveling?

۳. سفر سَم به جه صورت بود؟

۳. He is travelling by plane.

او در حال سفر کردن با هوپیما بود.

۴. Is the problem serious?

۴. آیا مشکلش جدبی بود؟

۴. No, it is not serious.

خیر مشکلش جدی نبود.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه

1 دیدگاه ها