جواب صفحه 32 کتاب کار زبان هفتم


haladars شهریور 22, 1401 دقیقه مطالعه
جواب صفحه 32 کتاب کار زبان هفتم

در این نوشته با جواب صفحه 32 کتاب کار زبان هفتم همراه شما هستیم.

Akram and Kimia are sisters. They go to Mahan School in Kerman. They like their school. They have many friends there. Akram’s best friend is Mana and Kimia’s best friend is Aram. Akram’s English teacher is Mrs. Makani and Kimia’s English teacher is Mrs. Kamali. They are both very happy at school.

. اسامی کوچک با گیومه مشخص شده اند:

»Akram« and »Kimia« are sisters. They go to »Mahan« School in Kerman. They like their school. They have many friends there. »Akram’s« best friend is »Mana« and »Kimia’s« best friend is »Aram«. »Akram’s« English teacher is Mrs. Makani and»Kimia’s« English teacher is Mrs. Kamali. They are both very happy at school.

2. نام هایی را که در بین اعضای خانواده، بستگان و دوستان شما وجود دارند مشخص کنید.

Aram                 Makan                    Karam                          Mana

Akram               Kamal                    Ava                               Kimia

بر عهده دانش آموز

3. خانواده ای به تازگی صاحب دو فرزند دیگر شده اند، یک پسر و یک دختر. به آنها در انتخاب اسامی کوچک نوزادانشان کمک کنید و اسم موردنظر را به هریک از موارد زیر وصل نمایید.

اسامی دختر با رنگ قرمز و اسامی پسر با رنگ آبی مشخص شده اند:

جواب صفحه 32 کتاب کار زبان هفتم
جواب صفحه 32 کتاب کار زبان هفتم

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه