در این نوشته با جواب صفحه 33 ریاضی هشتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 33 ریاضی هشتم

مانند نمونه هر شکل را طوری کامل کنید که نقطهٔ O مرکز تقارن باشد.

image 38

تمرین صفحهٔ‌ 33 کتاب درسی

در هر شکل، بررسی کنید که نقطهٔ مشخص شده، مرکز تقارن شکل هست یا نه.

جواب صفحه 33 ریاضی هشتم

برچسب شده در: