در این نوشته با جواب صفحه 33 ریاضی هفتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 33 ریاضی هفتم

کار در کلاس

حاصل عبارت‌های جبری زیر را به ساده‌ترین صورت ممکن بنویسید.

در زیر شیوهٔ جمع کردن جملات متشابه در عبارت جبری مشخص شده است.

image 17

همچنین نحوهٔ ضرب کردن یک عدد در پرانتز مشخص شده است.

image 16

توضیح دهید که چگونه از روی عددهای صحیح که در فصل دوم آموختید، برای ساده کردن عبارت‌های جبری استفاده می‌کنید.


ابتدا اعداد قبل پرانتز را در داخل پرانتز ضرب می‌کنیم و سپس جمله‌های متشابه را با هم جمع می‌کنیم.

تمرین

1- عبارت‌های کلامی زیر را به عبارت جبری تبدیل کنید.

جواب صفحه 33 ریاضی هفتم
جواب صفحه 33 ریاضی هفتم

گام به گام سایر صفحات درس عبارت های جبری

برچسب شده در: