در این نوشته با جواب صفحه 33 ریاضی یازدهم تجربی همراه شما هستیم.

جواب صفحه 33 ریاضی یازدهم تجربی

در شکل زیر داریم: D1E1||BC و D2E2||BC و D3E3||BC. این اطلاعات را می‌توان به این صورت نشان داد: DiEi||BCبرای 1≤i≤3

– اندازهٔ پاره خط‌های زیر را با خط‌کش مشخص کرده و در کسرها جایگزین کنید و نسبت‌های برابر در ستون‌های متمایز را مشخص نمایید.

image 304

– اگر پاره‌خط DE مانند شکل زیر موازی ضلع BC از مثلث ABC باشد، حدس می‌زنید نسب کدام پاره‌خط‌ها با هم برابر باشند؟

image 305

آیا می‌توان نتیجه گرفت اگر خطی موازی یکی از اضلاع مثلث رسم شود، همواره تساوی مشابه بالا برقرار است؟

خیر نمی توان به طور قطع نتیجه گرفت .