در این نوشته با جواب صفحه 33 فارسی دوم همراه شما هستیم

جواب صفحه 33 فارسی دوم

درست یا نادرست

1- چوپان مرد درست کاری بود.

درست

2- چوپان هر بار صاحبِ گوسفندان را نصیحت می کرد.

درست

3- صاحبِ گوسفندان، در فکر فرو رفت.

درست

4- ……………………………………………. .

4- صاحب گوسفندنا مرد درستکاری بود.

نادرست

گوش کن و بگو

1- چرا مرد با شنیدن پاسخ چوپان به فکر فرو رفت؟

چون با شنیدن پاسخ به فکر فرو ماند و متوجه اشتباه و گناه خود شد. آمدن سیل نیز نتیجه‌ اشتباه خودش بود.

2- مَثَلِ «قطره قطره جمع گردد، وانگهی دریا شود.» یعنی چه؟

هر چیزی هر چقدر هم کوچک و ناچیز باشد، اگر مدتی بگذرد و ادامه داشته باشد، کم کم جمع می‌شود و زیاد می‌شود و به اندازه‌ دریا وسیع می‌شود.

3- ……………………………………………. .

3- صاحب گوسفندان چگونه نتیجه‌ کار خود را دید؟

یک روز باران شدیدی شروع به باریدن کرد و چوپان که گوسفندان را به چرا برده بود، سیل بزرگی به راه افتاد و همه گوسفندان از بین رفتند.

حالا تو بگو

مانند نمونه های بالا، برای هر کلمه جمله ای بساز.

زیاد : در فصل بهار باران زیادی می‌بارد./ آب دریاچه ارومیه کم شده است.

راست گو : خداوند بنده راست‌گو را دوست دارد./ خداوند آدم دروغ‌گو را دوست ندارد.

بزرگ : من یک شتر بزرگ دیدم./ من یک ماشین کوچک دارم.

برچسب شده در: