در این نوشته با جواب صفحه 33 مطالعات پنجم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 33 مطالعات پنجم

1- مقررات خانواده ی خودتان را با هم کلاسی هایتان مقایسه کنید.

2- کدام مقررات در خانواده ی همه ی شما مشترک است؟

رعایت ادب و احترام والدین.

3- اگر اعضای خانواده، هر یک از این مقررات را رعایت نکنند، چه اتفاقی می افتد؟

بی نظمی ایجاد می شود و آرامش خانواده به هم می خورد.

4- رعایت مقررات چه فایده ای دارد؟

کار ها با نظم انجام می شود و از هرج و مرج جلوگیری می کند.