در این نوشته با جواب صفحه 33 کتاب کار زبان هفتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 33 کتاب کار زبان هفتم

۴. با نوشتن نام و نام خانوادگی و نام مدرسه خود، کارت شناسایی زیر را تکمیل کنید.

………………………… School

First Name: ………………………………………

Last Name: ………………………………………

Grade: 7

4. بر عهده دانش آموز می باشد ولی به عنوان مثال:

Sadi School

First Name: Hamed

Last Name: Sadati

5. نام و نام خانوادگی سه نفر از افرادی را که می شناسید، بنویسید.

image 119

5. بر عهده دانش آموز

6. اسامی کوچک این شهدای گران قدر را بنویسید.

image 119 1
جواب صفحه 33 کتاب کار زبان هفتم

برچسب شده در: