در این نوشته با جواب صفحه 34 علوم ششم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 34 علوم ششم

فکر کنید

آیا همه ی زمین لرزه ها باعث خرابی در سطح زمین می شوند؟ چرا؟

این مورد به شدت زمین لرزه و استحکام سازه های موجود در محلی که زمین لرزه اتفاق می افتد ، بستگی دارد.

علم و زندگی

با توجّه به اثرات حاصل از زمین لرزه هایی که باعث خسارت هایی در محیط زندگی می شوند، جدول زیر را تکمیل کنید.

بهداشتی : آلودگی مواد غذایی، نشت مواد سمی در اثر شکسته شدن لوله ها، انباشته شدن زباله های بیماری

ساختمانی : شکسته شدن شیشه ها ، سقوط وسایل ساختمان، افتادن تیر های برق، تخریب پل ها، خرابی آسانسور و راه پله

اجتماعی : افزایش بیماری های روانی ، اختلال در عمل کرد نهادهایی که خدمات اجتماعی اراته می کنند، خرابی ، ساختمان های اداری، تخریب راه های ارتباطی

برچسب شده در: