در این نوشته با جواب صفحه 34 علوم پنجم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 34 علوم پنجم

گفت و گو

در شکل زیر، ردّ پای چند جانور نشان داده شده است. آنها را به دقّت بررسی کنید و پس از گفت‌وگو درباره‌ی پرسش‌های زیر، به آنها جواب دهید.

image 172

– در این شکل، چند نوع ردّ پا وجود دارد؟ 1- گاو 2- عقاب 3- گربه 4- اردک

– چند ردّپای پرنده را می‌بینید؟ ردّ پای 2 و 4

– کدام ردّپا مربوط به پرنده‌ای است که در کنار آب زندگی می‌کند؟ ردّ پای 4

فکر کنید

فسیل های زیر در سه منطقه ی متفاوت پیدا شده اند. با توجّه به این فسیل ها درباره ی گذشته ی این مناطق چه اطّلاعاتی می توانیم به دست آوریم؟

image 173

فسیل صدف : منطقه، دریا یا اقیانوس بوده است.

فسیل گیاه سرخس : منطقه ی سردسیر و یا در ارتفاعات بوده است.

فسیل ماهی : منطقه، دریا یا اقیانوس و یا رودخانه بوده است.

برچسب شده در: