در این نوشته با جواب صفحه 34 فارسی دوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 34 فارسی دوم

حالا تو بگو

میوه ها              یعنی             چند میوه

گل ها                یعنی             چند گل

خانه ها              یعنی             چند خانه

کوچه ها             یعنی             چند کوچه

پیدا کن و بگو

1- کلمه هایی که حرف «ص» یا «ط» دارند.

صاحب، نصیحت، قطره

2- کلمه هایی را که با «ها» جمع بسته شده اند.

گوسفند ها، حرف های، آب های

3- …………………………………………… .

کلمه هایی که حرف «چ» دارند.

چوپان، چَرا، ناچار

برچسب شده در: