در این نوشته با جواب صفحه 34 فیزیک دهم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 34 فیزیک دهم

در علوم سال نهم دیدید که فشار در نقاط هم تراز یک مایع ساکن مانند نقاط A و B و C  در شکل یکسان است و به شکل ظرف بستگی ندارد. سازگاری این موضوع را با رابطه 3-3 توضیح دهید.

image 239

با توجه به رابطه 3-3 به این نکته می توان اشاره کرد که در سطح مایع، فشار ناشی از هوا 0P  وجود دارد. در عمق یکسانی از سطح مایع فشار ناشی از مایع در هر نقطه همتراز یکسان است.

برچسب شده در: