در این نوشته با جواب صفحه 34 هدیه ششم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 34 هدیه ششم

جواب کامل کنید صفحه 34 هدیه ششم

ویژگی‌های دوستان خداویژگی‌های دشمنان خدا
1- مهربان بودن با دیگران1- ستمگر
2- درستکاری و ایمان2- بی ایمانی
3- اطااعت از دستورهای خدا3- اطاعت نکردن از دستورهای خدا

جواب بگرد و پیدا کن صفحه 34 هدیه ششم

جمله‌ی مربوط به هر مفهوم را مشخص کنید.

– دوستی با دوستان خدا: تولّی


– راهپیمایی عظیم 22 بهمن و 13 آبان: تبرّی


– دشمنی با دشمنان خدا: تبرّی


– دوستی با اهل بیت پیامبر (صلّی الله علیه وآله): تولّی


– حمایت از مردم ستم دیده‌ی فلسطین: تولّی


– مبارزه با استکبار جهانی: تبرّی


– ساکت نماندن در برابر ظالمان: تبرّی


– رفتن به زیارت امام رضا (علیه السّلام): تولّی

برچسب شده در: