در این نوشته با جواب صفحه 34 هویت اجتماعی دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 34 هویت اجتماعی دوازدهم

1- مفاهیم اساسی

فرهنگ حق، فرهنگ آرمانی، فرهنگ واقعی، فرهنگ باطل، فرهنگ حق، ابزار شناخت فرهنگ‌ها، عقل، وحی، ارزیابی فرهنگ‌ها

2- خلاصه کنید

فرهنگ آرمانی، فرهنگی‌ است که مردم از آن حمایت می‌کنند اما در عمل ممکن است آن را نادیده بگیرند.

فرهنگ واقعی، فرهنگی است که مردم به آن عمل می‌کنند.

فرهنگ حق، از نظر علمی صحیح و مطابق فطرت انسان است.

فرهنگ باطل، از نظر علمی قابل دفاع نیست.

عقل وحی، دو ابزار مهم برای شناخت عقاید و ارزش‌هاست.

3- آنچه از این درس آموختیم

در فرهنگ آرمانی مردم از آن طرفداری می‌کنند ولی در عمل ممکن است نادیده گرفته شود. اما در فرهنگ واقعی مردم خود را لازم می‌دانند که به آن عمل کنند.

بخش‌هایی از فرهنگ که از نظر علمی صحیح و مطابق فطرت انسان باشد فرهنگ حق و بخش‌های خرافی فرهنگ باطل است.

دو ابزار شناخت و تفکیک فرهنگ حق از باطل عبارت‌اند از عقل و وحی.

علوم اجتماعی اگر علم را به معنای تجربی آن محدود نکنند، می‌توانند دربارهٔ حق یا باطل بودن فرهنگ‌های مختلف قضاوت کنند.