در این نوشته با جواب صفحه 35 ریاضی هفتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 35 ریاضی هفتم

کار در کلاس

1- حسن و حسین مقدار عددی عبارت جبری زیر را به ازای ۳ = s و ۶ = t محاسبه کرده‌اند. کدام یک پاسخ را درست به دست آورده است؟ دلیل خود را بنویسید.

جواب صفحه 35 ریاضی هفتم
جواب صفحه 35 ریاضی هفتم

دلیل : داخل پرانتز اولویت با تقسیم است نه با جمع.

2- مقدار عددی عبارت را به ازای ۲ = a به دست آورید.

image 27

3- مستطیل مقابل را در نظر بگیرید.

الف) یک عبارت جبری برای پیدا کردن مساحت آن بنویسید.

s = ( ۲n + ۳ ) × n

ب) اگر ۴ = n باشد، مساحت مستطیل را پیدا کنید.

۴۴ = ۴ × ( ۳ + ۴ × ۲)

4- مقدار عددی عبارت زیر را به ازای ۳ = x و ۴ = y به دست آورید.

= ۱۲ ÷ ( ۸ – y.y ) x

۲ = ۱۲ ÷ ( ۸ – ۴ × ۴ ) × ۳

جواب فعالیت صفحه ۳۵ ریاضی هفتم

مقدار عددی عبارت جبری زیر را به ازای ۲ = x و ۳ = y پیدا کنید.

یعنی به جای x عدد ۲ و به جای y عدد ۳ را قرار دهیم.

۳(۲x−۳y)−۵(x−۲y)

۵+ = ۲۰ + ۱۵ – = (۳ × ۲ – ۲ ) ۵ – ( ۳ ×۳ – ۲ × ۲ ) ۳

اکنون ابتدا عبارت جبری را ساده کنید؛ سپس مقدار آن را به ازای عددهای داده شده، پیدا کنید.

۳(۲x−۳y)−۵(x−۲y) = ۶x−۹y−۵x+۱۰y=x+y=۲+۳=۵

گام به گام سایر صفحات درس مقدار عددی یک عبارت جبری

برچسب شده در: