در این نوشته با جواب صفحه 35 و 36 ریاضی هشتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 35 و 36 ریاضی هشتم

جواب کاردرکلاس صفحه ۳۵ ریاضی هشتم

1- در هر شکل یک خط مورب، دو خط موازی را قطع کرده است. اندازه زاویه‌های مجهول را به دست آورید.

image 45

2- موازی بودن دو خط را مانند شکل با علامت گذاری آنها مشخص می‌کنیم. عبارت «خط d۱ با خط d۲ موازی نیست» را به صورت d۱  نامساوی با d۳ می‌نویسیم.

الف) عبارت‌های a||b و a|/|c را بخوانید.

خط a با خط b موازی است. a||b
خط a با خط c موازی نیست. a|/|c

ب) زاویه‌های مساوی را در شکل‌ها با علامت گذاری مشخص کنید.

image 46

جواب فعالیت صفحه ۳۵ و ۳۶ ریاضی هشتم

1- می‌خواهیم در صفحهٔ شطرنجی خطی موازی خط d رسم کنیم. راه حل سه دانش آموز را مشاهده کنید و توضیح دهید هرکدام از آنها چگونه خط موازی را رسم کرده است.

image 47

2- عمود بودن دو خط را با علامت گذاری آنها مشخص می‌کنیم و عبارت «خط l۱ بر خط l۲ عمود است» را به صورت l۱⊥l۲ می‌نویسیم.

جواب صفحه 35 و 36 ریاضی هشتم
جواب صفحه 35 و 36 ریاضی هشتم

3- در هر متوازی الاضلاع، ضلع‌های روبه رو باهم موازی‌اند. چهارضلعی ABCD یک متوازی الاضلاع است.

الف) ضلع‌های موازی را با علامت گذاری مشخص کنید.

ب) جاهای خالی را در رابطه‌های زیر کامل کنید.

image 49
جواب صفحه 35 و 36 ریاضی هشتم

گام به گام سایر صفحات درس توازی و تعامد

برچسب شده در: