در این نوشته با جواب صفحه 36 کتاب کار زبان هفتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 36 کتاب کار زبان هفتم

١. در کلاس انگلیسی، دانش آموزان برای انجام فعّالیت به چند گروه تقسیم شده اند و اسامی آنها بر روی برگه ای روی تابلو به صورت زیر نصب شده است. یکی از هم کلاسی هایتان به نام «امکانیان» که غایب بوده بعد از مدرسه رایانامه ای داده و می خواهد که او را هم در جریان این موضوع بگذارید. نام گروه و اعضای دیگر را برایش ارسال کنید.

Group A                Group B                   Group C                   Group D

Akbari                   Kamkar                     Paya                       Emami

Kameli                   Aram                        Kamali                    Bakeri

Maleki                   Emkanian                 Makani                    Pamenari

Pakan                     Paknam                    Emadi                     Karimi

Amani                    Behkam                   Bamdad                   Makarem

Group: ………………………

1. …………………………………….

2. ……………………………………

3. …………………………………….

4. …………………………………..

1. Group: B

1. Kamkar

2. Aram

3. Paknam

4. Behkam

٢. نام های خانوادگی را که در بین بستگان، همسایگان و دوستان شما وجود دارند مشخص کنید.

Behparvar              Ebadi                       Babaee                      Pakbaz

Babaki                    Pakdaman               Ekrami                       Emami

برعهده شما!

٣. کتابدار مدرسه از شما خواسته در مرتب نمودن کتاب های انگلیسی که تازه به کتابخانه رسیده به او کمک کنید. با نوشتن عدد، ترتیب آنها را براساس حروف الفبا مشخص کنید.

جواب صفحه 36 کتاب کار زبان هفتم
جواب صفحه 36 کتاب کار زبان هفتم

برچسب شده در: