در این نوشته با جواب صفحه 37 تحلیل فرهنگی دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 37 تحلیل فرهنگی دوازدهم

موضوع زیر را بررسی و تجزیه و تحلیل کرده و درباره آن در کلاس گفتگو کنید:

آیا از «روش زندگی» گذشتگان و یا نیاکان خود اطلاعی دارید؟ پدربزرگها و مادربزرگ های شما چگونه زندگی می کردند؟ مراسم ازدواج و عزاداری آنها چگونه برگزار می شد؟ آیا این مراسم، امروز هم، همان گونه برگزار می شود؟ چه عناصر فرهنگی در آنها، «ثابت» مانده است و کدام یک «تغییر» کرده است؟

مراسم ازدواج و عزاداری نیز به عنوان بخشی از فرهنگ از دو ویژگی ثبات و تغییر برخوردار است و در عین این که متناسب با دگرگونی شرایط و مقتضیات زمانی و مکانی نسبت به گذشته تغییر کرده است، ثابت نیز هست و از نسلهای گذشته به نسل حاضر منتقل گشته است. اعتقاد به برگزاری مراسم ازدواج و عزاداری و باور به ارزشمند بودن آن، به عنوان یک باور و ارزش اجتماعی به مثابه یک میراث فرهنگی و در یک دوره طولانی حفظ و به نسل حاضر رسیده است و ارزش محسوب شدن آن در طول زمان ثابت مانده است. لکن از جهت شیوه برگزاری این مراسم ها که یک هنجار اجتماعی تلقی می شود و مربوط به لایه های بیرونی و سطحی فرهنگ است، تغییرات به نسبت زیادی نسبت به گذشته رخ داده است؛ به گونه ای که بسیاری از جزییاتی که در گذشته در این مراسم ها مراعات می شد، الان دیده نمی شود و بعضاً آداب دیگری (خوب یا بد) به آنها افزوده شده است.