جواب صفحه ۳۷ ریاضی هشتم ⭐️ کار در کلاس و تمرین

در این نوشته با جواب صفحه ۳۷ ریاضی هشتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه ۳۷ ریاضی هشتم

جواب کاردرکلاس صفحه ۳۷ ریاضی هشتم

۱- الف) یک مثلث متساوی الساقین بکشید؛ طوری که پاره خط AB قاعده آن باشد. پاسخ خود را با پاسخ‌های دوستانتان مقایسه کنید.

ب) خط تقارن مثلث را رسم کنید.

ج) آیا دو زاویهٔ مجاور قاعده با هم برابرند؟

بله

د) آیا خط تقارن‌، عمود منصّف قاعده و نیمساز زاویهٔ مقابل آن است؟

بله، باهم مساویند

جواب صفحه 37 ریاضی هشتم
جواب صفحه ۳۷ ریاضی هشتم

۲- متوازی الاضلاعی رسم کنید که نقاط B ،A و C سه تا از رأس‌های آن باشند.


پاسخ خود را با پاسخ‌های دوستانتان مقایسه کنید.

جواب صفحه 37 ریاضی هشتم
جواب صفحه ۳۷ ریاضی هشتم

برای این سؤال چند پاسخ مختلف می‌توانید پیدا کنید؟

سه تا

جواب تمرین صفحه ۳۷ ریاضی هشتم

۱- در هر قسمت، اندازهٔ زاویهٔ مجهول را پیدا کنید.
الف)

image 55

x=۱۴۸°

ب)

image 58

 x=۱۲۵° و y=۱۲۵°

ج)

image 52

x=۱۲۰°

د)

image 57

y=۹۵°

۲- مانند نمونه با تشکیل معادله، مقدار x را پیدا کنید.

image 53
image 59
image 54
image 60
image 56
image 61

گام به گام سایر صفحات درس توازی و تعامد

امتیاز شما به این مقاله

4 از 1 رای

+ارسال دیدگاه

3 دیدگاه ها