جواب صفحه ۳۷ ریاضی یازدهم فنی


haladars آبان 15, 1401 دقیقه مطالعه
جواب صفحه ۳۷ ریاضی یازدهم فنی

در این نوشته با جواب صفحه 37 ریاضی یازدهم فنی همراه شما هستیم.

جواب صفحه 37 ریاضی یازدهم فنی

رضا علاقهٔ زیادی به طراحی داشت. او تا سال قبل، 5 طرح رسم کرده بود و تصمیم گرفت از این به بعد هر ماه 2 طرح ارائه کند و این کار را تا 12 ماه ادامه دهد.

1) رضا قبل از این تصمیم، چند طرح داشت؟ او در آخر ماه اول چند طرح داشت؟ در آخر ماه پنجم چطور؟

5 طرح تا سال قبل-در آخر ماه اول 7 طرح-در آخر ماه پنجم 15=5+ 2× 5

2) اگر تعداد ماه‌های سپری شده را با x و تعداد کل طرح‌ها پس از x ماه را با f(x) نمایش دهیم، قانون تابع f و دامنهٔ آن را بنویسید.

چون عمل طراحی فقط 12 ماه ادامه دارد دامنه این تابع مجموعه {2و1و0و….و12}

f(x)=2x+5

3) مقادیر f(0),f(10) را به‌دست آورید و معنای آن را بیان کنید. آیا f(−1) معنایی دارد؟

4) اگر دامنهٔ تابع را بازهٔ [0,12] در نظر بگیریم، نمودار تابع را رسم کنید.

جواب صفحه 37 ریاضی یازدهم فنی
جواب صفحه 37 ریاضی یازدهم فنی

5) اگر f(a)=17 مقدار a را به‌دست آورید و معنای آن را بیان کنید.

معنی ۱۷ = (f (a یعنی اینکه رضا پس از ۵ ماه، ۱۷ طرح داشته است که پاسخ ۶ ماه است.
اب پس از معرفی توابع خطی که شیب نمودار در آنها مثبت و یا منفی است، می خواهیم توابع خطی با شیب صفر و در واقع توابع ثابت را معرفی کنیم.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه