در این نوشته با جواب صفحه 37 ریاضی یازدهم فنی همراه شما هستیم.

جواب صفحه 37 ریاضی یازدهم فنی

رضا علاقهٔ زیادی به طراحی داشت. او تا سال قبل، 5 طرح رسم کرده بود و تصمیم گرفت از این به بعد هر ماه 2 طرح ارائه کند و این کار را تا 12 ماه ادامه دهد.

1) رضا قبل از این تصمیم، چند طرح داشت؟ او در آخر ماه اول چند طرح داشت؟ در آخر ماه پنجم چطور؟

5 طرح تا سال قبل-در آخر ماه اول 7 طرح-در آخر ماه پنجم 15=5+ 2× 5

2) اگر تعداد ماه‌های سپری شده را با x و تعداد کل طرح‌ها پس از x ماه را با f(x) نمایش دهیم، قانون تابع f و دامنهٔ آن را بنویسید.

چون عمل طراحی فقط 12 ماه ادامه دارد دامنه این تابع مجموعه {2و1و0و….و12}

f(x)=2x+5

3) مقادیر f(0),f(10) را به‌دست آورید و معنای آن را بیان کنید. آیا f(−1) معنایی دارد؟

4) اگر دامنهٔ تابع را بازهٔ [0,12] در نظر بگیریم، نمودار تابع را رسم کنید.

جواب صفحه 37 ریاضی یازدهم فنی
جواب صفحه 37 ریاضی یازدهم فنی

5) اگر f(a)=17 مقدار a را به‌دست آورید و معنای آن را بیان کنید.

معنی ۱۷ = (f (a یعنی اینکه رضا پس از ۵ ماه، ۱۷ طرح داشته است که پاسخ ۶ ماه است.
اب پس از معرفی توابع خطی که شیب نمودار در آنها مثبت و یا منفی است، می خواهیم توابع خطی با شیب صفر و در واقع توابع ثابت را معرفی کنیم.