در این نوشته با جواب صفحه 38 فیزیک دهم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 38 فیزیک دهم

الف) توضیح دهید چرا توریچلّی در آزمایش خود ترجیح داد به جای آب از جیوه استفاده کند؟ (ممکن است شکل الف بتواند در پاسخ به این پرسش به شما کمک کند).

جواب صفحه 38 فیزیک دهم
جواب صفحه 38 فیزیک دهم

از آنجا که چگالی آب حدود 14 مرتبه از چگالی جیوه کمتر است لذا اگر توریچلی در نظر داشت از آب استفاده کند، مجبور بود لوله ای بلند به طول حدود 10 متر فراهم کند! شکل الف به این موضوع اشاره دارد.

 ب) برای لوله های غیرمویین، اگر سـطح مقطع و طول لوله ها متفاوت باشد، ارتفاع ستون جیوه تغییر نمی کند (شکل ب). علت را توضیح دهید.

ارتفاع ستون جیوه درون لوله های غیرموبین، مربوط به فشار هواست و ارتفاع ستون جیوه در هر لوله به قدری است که طول ستون جیوه فشاری معادل فشار هوا به وجود آورد.

پ) در قلم خودکار، جوهر از طریق یک لوله وارد نوک قلم شده و در آنجا توسط یک گوی فلزی ضد زنگ غلتان، روی ورقه کاغذ پخش میشود. در بدنه لاکی یا درپوش بالایی این نوع قلم های خودکار، سوراخ ریزی ایجاد می کنند (شکل پ). دلیل این کار را توضیح دهید.

این سوراخ ریز برای ورود هوا به داخل بدنه لاکی خودکار و وارد کردن فشار به سطح جوهر درون لوله، تعبیه شده است. کافی است یک خودکار را انتخاب کنید و این سوراخ ریز را با چسب نواری مسدود کنید. خواهید دید که پس از کمی نوشتن، دیگر جوهر به گوی فلزی غلتان نمی رسد و خودکار نمی نویسد.

برچسب شده در: