در این نوشته با جواب صفحه 38 هدیه پنجم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 38 هدیه پنجم

گفت و گو کنید

کدام یک از رفتارهای پیامبر که در درس خواندیم، تأثیر بیشتری در شما داشته است؟ چرا؟

اخلاق نیکو، چون ایشان با همین ویژگی توانستند انسان های بسیاری به دین اسلام دعوت کنند.

تدبر کنیم

این آیه را بخوانید:

وَ ما اَرسَلناکَ اِلّا رَحمَهٌ لِلعالَمینَ  (انبیا، 107)

چه ارتباطی میان مفهوم این آیه و آنچه در درس خواندیم، هست؟

ایشان با ویژگی های اخلاقی، علمی، ظاهری، فرهنگی و … که داشتند باعث رشد فضائل اخلاقی، علمی وظاهری، فرهنگی و … بشر شدند و در واقع جز رحمت و خوبی برای جهانیان نداشتند.