در این نوشته با جواب صفحه 39 تحلیل فرهنگی دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 39 تحلیل فرهنگی دوازدهم

«مسئله» زیر را بررسی و تجزیه و تحلیل کرده و درباره آن در کلاس گفتگو کنید:

ورود «تلفن همراه» به زندگی، کدام بخش از زندگی ما را تغییر داده است؟ آیا در سطح فرهنگ محسوس و ملموس تأثیر گذاشته است یا فرهنگ غیر محسوس و ناملموس را هم متأثر کرده است؟ آیا زمینه ساز تغییر فرهنگی» است یا باعث «تحول فرهنگی» هم می شود؟

ورود تلفن همراه و به صورت کلی تکنولوژی در ابتدا بر فرهنگ محسوس جوامع و پدیده های مادی و ملموس اثر می گذارد و تغییر فرهنگی را در پی دارد. اما تکنولوژی جریانی است که بر اثر آن از دو قرن پیش تاکنون تغییرات عمیقی ابتدا در جامعه غرب و سپس در جوامع دیگر ایجاد گشته و مجموعه حیات اجتماعی و انسانی از آن متأثر شده است. زندگی خانوادگی، زندگی مذهبی، ادبیات، هنر، ایستارهای سیاسی و …

همه و همه عمدتاً تحت تأثیر آن دستخوش دگرگونی قرار گرفته اند. جوامع روستایی دگرگون شده اند، فرهنگ های سنتی دیرین غالباً دچار تحول شده اند و به طور کلی تکنولوژی و دستاوردهای آن یعنی وسایل ارتباط جمعی از جمله تلفن های همراه، بر زندگی خصوصی و کانون های خانوادگی ما مسلط و چیره گشته اند. بنابراین می توان گفت تکنولوژی و محصولات آن از جمله تلفن همراه باعث دگرگونی در ریشه ها و ارزشهای بنیادی فرهنگ شده و تحول فرهنگی را در پی داشته اند.