در این نوشته با جواب صفحه 39 ریاضی دوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 39 ریاضی دوم

1- به کمک شابلون دو شکل مربّع و مستطیل رسم کنید و بیان کنید چه تفاوت‌ها و چه شباهت‌هایی دارند؟

تفاوت: در مستطیل ضلع‌های رو‌به‌رو دو به دو با هم هم‌اندازه‌اند. اما در مربع هر 4 ضلع با هم هم‌اندازه‌اند.
شباهت: هر دو 4 گوشه و 4 تا ضلع دارند.

جواب صفحه 39 ریاضی دوم
جواب صفحه 39 ریاضی دوم

2- دو شکل زیر هر دو مثلّث هستند. چه تفاوت و شباهت‌هایی با هم دارند؟


تفاوت: در مثلث سمت چپ هر سه ضلع با هم برابرند ولی در مثلث سمت راست ضلع‌ها با هم برابر نیستند.
شباهت: هر دو مثلث سه گوشه و سه ضلع دارند

image 451

کامل کن

مانند نمونه و با شابلون یک شکل بالای خط بکشید. در پایین خط همان شکل را با شابلون طوری بکشید که اگر از روی خط تا کنیم، شکل‌های دو طرف روی هم بیفتند.

جواب صفحه 39 ریاضی دوم
جواب صفحه 39 ریاضی دوم

گام به گام سایر صفحات درس یاداوری شکل های هندسی ریاضی دوم

برچسب شده در: