در این نوشته با جواب صفحه 39 ریاضی هفتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 39 ریاضی هفتم

فعالیت

همان طور که در فصل اول کتاب بیان شد، راهبرد روش‌های نمادین، کاربردهای زیادی دارد. اکنون که استفاده از حروف را آموخته‌اید، مسئلهٔ زیر را به یک معادله تبدیل و آن را حل کنید.

باغبان شهرداری 100 عدد گل بنفشه داشت. او تعدادی از گل‌ها را در باغچه‌ای به مساحت 6 متر مربع در میدان شهر کاشت و در آخر هم 4 گل اضافه آورد. او به طور متوسط در هر متر مربع چند بنفشه کاشته است؟

(انتخاب مجهول) خواستهٔ مسئله:

x: تعداد بنفشه‌ها در هر متر مربع

تبدیل عبارت کلامی مسئله به تساوی جبری (تشکیل معادله):

(حل معادله):

image 208

1- معادله‌های زیر را حل کنید.

image 209

2- فاطمه کتاب داستانی را در 6 ساعت مطالعه کرد و 10 صفحه از آن باقی ماند. اگر این کتاب 100 صفحه داشته باشد، فاطمه به طور متوسط در هر ساعت چند صفحه از آن را مطالعه کرده است؟

تعداد صفحاتی که فاطمه در هر ساعت مطالعه می‌کند. =x

image 210

3- محسن برای خرید 8 مداد 4000 تومان به فروشنده داد و 800 تومان پس گرفت. قیمت آن مداد چند تومان بوده است؟

image 211

4- از یک توپ پارچهٔ 30 متری 12 دست کت و شلوار دوخته شده و 3/6 متر هم باقی مانده است. برای هر دست کت و شلوار چند متر پارچه مصرف شده است؟

جواب صفحه 39 ریاضی هفتم
جواب صفحه 39 ریاضی هفتم

گام به گام سایر صفحات درس معادله

برچسب شده در: