در این نوشته با جواب صفحه 39 فارسی دوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 39 فارسی دوم

درست یا نادرست صفحه 39 فارسی دوم

۱- نوشا از هُدهُد چیزهای خوب را یاد گرفت.

نادرست

۲- دارکوب به پرنده گفت: «شما باید سال ها تلاش کنید.»

درست

۳- کوشا خوب سخن گفتن را از طوطی آموخت.

نادرست

4- ………………………………………………….. .

4- بیت «توانا بود هر که دانا بود ز دانش دل پیر برنا بود» از فردوسی است.

درست

گوش کن و بگو صفحه 39 فارسی دوم

۱- چرا کوشا و نوشا لانه شان را ترک کردند؟

زیرا پدر و مادرشان به آن ها گفته بودند: شما دیگر بزرگ شده اید غیر از بازی کردن باید چیزهای دیگری هم یاد بگیرید.

۲- چرا نوشا در کارهایش موفق نبود؟

زیرا صبرش کم بود و دلش می خواست آزاد باشد و دوست داشت زود به نتیجه برسد به همین دلیل زحمت زیادی نمی کشید و زود هم خسته می شد .برای همین هیچ وقت در کارهایش موفق نمی شد.

۳- دوست داری مثل کدام پرنده باشی؟ چرا؟

دوست دارم جای پرنده هدهد باشم، چون او پاکیزه، راست گو، امانت دار و مهربان بود. و من هم دوست دارم که این ویژگی ها را در خودم داشته باشم.

4- ……………………………………………………. .

4- هدهد چه ویژگی داشت؟

او پاکیزه، راست گو، امانت دار و مهربان بود.

حالا تو بگو صفحه 39 فارسی دوم

در هر دسته، کلمه ی مشترک کدام است؟

جواب صفحه 39 فارسی دوم
جواب صفحه 39 فارسی دوم

به ترتیب از سمت راست:

در دسته اول کلمه آموزش مشترک است.

در دسته دوم کلمه سخن مشترک است.

در دسته سوم کلمه خوار مشترک است.

در دسته چهارم کلمه خواست مشترک است.

برچسب شده در: