جواب صفحه ۳۹ فارسی دوم

جواب صفحه ۳۹ فارسی دوم

آبان 12, 1401
دقیقه مطالعه

در این نوشته با جواب صفحه 39 فارسی دوم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 39 فارسی دوم

درست یا نادرست صفحه 39 فارسی دوم

۱- نوشا از هُدهُد چیزهای خوب را یاد گرفت.

نادرست

۲- دارکوب به پرنده گفت: «شما باید سال ها تلاش کنید.»

درست

۳- کوشا خوب سخن گفتن را از طوطی آموخت.

نادرست

4- ………………………………………………….. .

4- بیت «توانا بود هر که دانا بود ز دانش دل پیر برنا بود» از فردوسی است.

درست

گوش کن و بگو صفحه 39 فارسی دوم

۱- چرا کوشا و نوشا لانه شان را ترک کردند؟

زیرا پدر و مادرشان به آن ها گفته بودند: شما دیگر بزرگ شده اید غیر از بازی کردن باید چیزهای دیگری هم یاد بگیرید.

۲- چرا نوشا در کارهایش موفق نبود؟

زیرا صبرش کم بود و دلش می خواست آزاد باشد و دوست داشت زود به نتیجه برسد به همین دلیل زحمت زیادی نمی کشید و زود هم خسته می شد .برای همین هیچ وقت در کارهایش موفق نمی شد.

۳- دوست داری مثل کدام پرنده باشی؟ چرا؟

دوست دارم جای پرنده هدهد باشم، چون او پاکیزه، راست گو، امانت دار و مهربان بود. و من هم دوست دارم که این ویژگی ها را در خودم داشته باشم.

4- ……………………………………………………. .

4- هدهد چه ویژگی داشت؟

او پاکیزه، راست گو، امانت دار و مهربان بود.

حالا تو بگو صفحه 39 فارسی دوم

در هر دسته، کلمه ی مشترک کدام است؟

جواب صفحه 39 فارسی دوم
جواب صفحه 39 فارسی دوم

به ترتیب از سمت راست:

در دسته اول کلمه آموزش مشترک است.

در دسته دوم کلمه سخن مشترک است.

در دسته سوم کلمه خوار مشترک است.

در دسته چهارم کلمه خواست مشترک است.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه