در این نوشته با جواب صفحه 39 و 40 ریاضی یازدهم فنی همراه شما هستیم.

جواب صفحه 39 و 40 ریاضی یازدهم فنی

1) نمودارهای زیر چند تابع خطی را نشان می‌دهند. مشخص کنید کدام نمودار، مربوط به تابع ثابت است؟ دلیل خود را توضیح دهید.

image 95
خطی
image 93
خطی
image 94
ثابت
image 97