در این نوشته با جواب صفحه 4 ریاضی هفتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 4 ریاضی هفتم

راهبرد حذف حالت‌های نامطلوب

1- مجموع سنّ سه نفر 14 سال و حاصل ضرب سنّ آنها 70 است. سنّ بزرگ ترین نفر چقدر است؟

 7 سال است.

ابتدا با راهبرد الگوسازی همهٔ حالت‌هایی را که ضرب سه عدد طبیعی برابر 70 می‌شود، بنویسید.
به این جدول چه ستونی باید اضافه کنید تا حالت‌های نامطلوب حذف و فقط حالت مطلوب باقی بماند؟

مجموع سن‌هانفر سومنفر دومنفر اول
× 727011
 × 383521
 × 201451
× 181071
× 14752
جواب صفحه 4 ریاضی هفتم

2- دوست شما یک عدد حسابی کوچک تر از 100 را در نظر گرفت. شما باید با طرح چند سؤال، عدد مورد نظر را پیدا کنید. او فقط می‌تواند به سؤال‌های شما بله و خیر بگوید. چگونه می‌توان عدد مورد نظر را پیدا کرد؟

در واقع از 0 تا 99 100 عدد وجود دارد که فقط یکی مطلوب و مورد نظر است و باقی عددها نامطلوب‌اند. با این توضیح‌، کدام یک از سؤال‌های زیر مناسب‌تر است؟ چرا؟

حاصل ضرب سه ستون در همه موارد برابر با ۷۰ است به همین دلیل از نوشتن ستون ضرب صرف نظر شده است و با توجه به جدول میتوان متوجه شد که سن بزرگ ترین فرد ۷ سال است

– آیا عدد مورد نظر شما 27 است؟

اگر جواب خیر باشد تنها عدد بیست و هفت از مجموعه اعداد ما حذف می شود
– آیا عدد مورد نظر شما زوج است؟

اگر پاسخ خیر باشد تنها ده عدد از مجموعه اعداد حذف میشود
– آیا عدد مورد نظر شما یک رقمی است؟

اگر پاسخ خیر باشد ۵۰ عدد از مجموعه اعداد حذف می شود
– آیا عدد مورد نظر شما از 50 بزرگ‌تر است؟

اگر پاسخ خیر باشد اعداد ۵۱ تا ۹۰ حذف خواهند شد

با توجّه به پاسخی که به سؤال‌های بالا دادید، یک روش طرح سؤال همراه با نظم و ترتیب بیان کنید که بتوان با پرسیدن آنها به عدد مورد نظر رسید.

 سوالی مناسب است که بتوان با آن تعداد بیشتری از پاسخ‌های نادرست را حذف کرد.

در این روش ما عدد را ۲۹ در نظر گرفته ایم و در هر پرسش تقریبا نصف حالتهای نامطلوب را حذف می کنیم

گام به گام سایر صفحات درس راهبرد حل مسئله

برچسب شده در: