در این نوشته با جواب صفحه 4 علوم هشتم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 4 علوم هشتم

فکر کنید

شکل زیر کدام ویژگی تعلیقه (سوسپانسیون) را نشان می‌دهد؟

image 2

سوسپانسیون مخلوطی ناهمگن است.
ذرات جامد در مایع به صورت معلق پراکنده‌اند.
ذرات جامد معلق در ته ظرف ته‌نشین می‌شوند. به طور مثال برای مصرف شربت معده آن را باید تکان داد و بعد خورد.

فعّالیت

پنج بشر را شماره‌گذاری کنید و در هر یک از آنها 100 میلی‌لیتر آب بریزید. در هر بشر به ترتیب 5،4،3،3،2،1 گرم کات کبود بریزید و محتویات آن را به هم بزنید. چرا رنگ، محلول‌ها با یکدیگر متفاوت است؟

جواب صفحه 4 علوم هشتم

در بشر شماره 1 مقدار کمتری حل شونده (کات کبود) وجود دارد ولی در بشر شماره 5 مقدار بیشتری حل شونده (کات کبود) در حلال (آب) حل شده است و رنگ محلول پررنگ‌تر است. (کات کبود همان مس سولفات است).

برچسب شده در: