در این نوشته با جواب صفحه 4 علوم هفتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 4 علوم هفتم

1- شش بشر 100 میلی‌لیتری بردارید. آنها را شماره گذاری کنید و با استفاده از استوانه مدرج 50 میلی‌لیترآب داخل آنها بریزید.
2- از مواد جامد به اندازه یک قاشق کوچک و از مواد مایع چند قاشق بردارید و به آب داخل بشرها بیفزایید.

654321شماره بشر
نفتاتانولجوهرنمکگوگردبراده آهننمکماده افزوده شده
جواب فعالیت صفحه 4 علوم هفتم

3- با همزن، محتویات هر بشر را هم بزنید و مشاهدات خود را یادداشت کنید.

مشاهده می‌کنیم که نمک، جوهر نمک و اتانول در آب حل می‌شوند اما براده آهن، گوگرد و نفت در آب حل نمی‌شوند.

4- اطلاعات به دست آمده از آزمایش را در جدول زیر ثبت کنید.

موادی که در آب حل شدندموادی که در آب حل نشدند
نمکبرادۀ آهن
جوهرنمکگوگرد
اتانولنفت
جواب فعالیت صفحه 4 علوم هفتم

5- اطلاعات به دست آمده از آزمایش را با پیش‌بینی خود مقایسه کنید. چند مورد از پیش‌بینی‌های شما درست بود؟

یش‌بینی ما این بود که نفت، اتانول و جوهر نمک، چون مانند آب مایع‌اند، در آب حل می‌شوند و بقیه مواد حل نمی‌شوند. بنابراین پیش‌بینی ما در مورد اتانول، جوهر نمک، براده آهن و گوگرد درست بوده است.

جواب گفت و گو کنید صفحه 4 علوم هفتم

دربارۀ حل یک مسئله به روش علمی گفت‌وگو کنید و مراحل آن را بنویسید.

رای مسائل علمی ابتدا باید سوالی بعنوان حل مسئله مطرح شده و فرضیه‌ای منطقی و علمی ارائه دهیم، که با پرسش و تحقیق همراه است، سپس فرضیه خود را آزمایش کنیم و در آزمایش باید بدانیم متغیر چیست؟ یعنی آن چیزی که باید تغییر دهیم و اندازه بگیریم باید مشخص باشد. نتایج آزمایش را یادداشت کرده و رابطه‌ای بین نتایج بدست آوریم و نتایج را تفسیر کنیم، و گزارش کارآزمایش را مرتب کرده، بنویسیم. مراحل حل مسئله به روش علمی به صورت زیر است:

1- احساس مشکل یا مسئله     2- طرح سوال     3- فرضیه سازی         4- آزمایش            5- نتیجه گیری

روش علمی و مراحل آن:

معمولا محققان برای حل مسائل و یافتن پاسخ برای پرسش های خود از روش علمی استفاده می کنند . روش علمی روش منطقی است که از چند مرحله پشت سر هم تشکیل شده است:

1- احساس مشکل یا مسئله و تعریف آن:

محققان نخست سوالی را که برای آنان پیش آمده با دقت مشخص و تعریف می کنند .

2- جمع آوری اطلاعات:

در این مرحله محققان با مشاهده ، انجام آزمایش و استفاده از کتب و سایر منابع در مورد مسئله ایجاد شده اطلاعات جمع آوری می کنند.

3- پیشنهاد راه حل برای مسئله (فرضیه):

فرضیه یعنی حدس و گمانی که بر پایه اطلاعات به دست آمده درباره علت به وجود آمدن مسئله و راه حل آن زده می شود.

4- آزمون فرضیه:

دانشمندان آزمایش های گوناگونی را برای پی بردن به درستی یا نادرستی فرضیه انجام می دهند.

5- نتیجه گیری و ارائه نظریه:

محققان پس از تکرار آزمایش ها به منظور مطمئن شدن از نتایج آن ها ، نتیجه گیری کرده و آن را به اطلاع دیگران می رسانند.

برچسب شده در: