جواب صفحه ۴ علوم هفتم


haladars مهر 28, 1401 دقیقه مطالعه
جواب صفحه ۴ علوم هفتم

در این نوشته با جواب صفحه 4 علوم هفتم همراه شما هستیم.

جواب فعالیت صفحه 4 علوم هفتم

1- شش بشر 100 میلی‌لیتری بردارید. آنها را شماره گذاری کنید و با استفاده از استوانه مدرج 50 میلی‌لیترآب داخل آنها بریزید.
2- از مواد جامد به اندازه یک قاشق کوچک و از مواد مایع چند قاشق بردارید و به آب داخل بشرها بیفزایید.

654321شماره بشر
نفتاتانولجوهرنمکگوگردبراده آهننمکماده افزوده شده
جواب فعالیت صفحه 4 علوم هفتم

3- با همزن، محتویات هر بشر را هم بزنید و مشاهدات خود را یادداشت کنید.


مشاهده می‌کنیم که نمک، جوهر نمک و اتانول در آب حل می‌شوند اما براده آهن، گوگرد و نفت در آب حل نمی‌شوند.

4- اطلاعات به دست آمده از آزمایش را در جدول زیر ثبت کنید.

موادی که در آب حل شدندموادی که در آب حل نشدند
نمکبرادۀ آهن
جوهرنمکگوگرد
اتانولنفت
جواب فعالیت صفحه 4 علوم هفتم

5- اطلاعات به دست آمده از آزمایش را با پیش‌بینی خود مقایسه کنید. چند مورد از پیش‌بینی‌های شما درست بود؟


یش‌بینی ما این بود که نفت، اتانول و جوهر نمک، چون مانند آب مایع‌اند، در آب حل می‌شوند و بقیه مواد حل نمی‌شوند. بنابراین پیش‌بینی ما در مورد اتانول، جوهر نمک، براده آهن و گوگرد درست بوده است.

جواب گفت و گو کنید صفحه 4 علوم هفتم

دربارۀ حل یک مسئله به روش علمی گفت‌وگو کنید و مراحل آن را بنویسید.


رای مسائل علمی ابتدا باید سوالی بعنوان حل مسئله مطرح شده و فرضیه‌ای منطقی و علمی ارائه دهیم، که با پرسش و تحقیق همراه است، سپس فرضیه خود را آزمایش کنیم و در آزمایش باید بدانیم متغیر چیست؟ یعنی آن چیزی که باید تغییر دهیم و اندازه بگیریم باید مشخص باشد. نتایج آزمایش را یادداشت کرده و رابطه‌ای بین نتایج بدست آوریم و نتایج را تفسیر کنیم، و گزارش کارآزمایش را مرتب کرده، بنویسیم. مراحل حل مسئله به روش علمی به صورت زیر است:

1- احساس مشکل یا مسئله     2- طرح سوال     3- فرضیه سازی         4- آزمایش            5- نتیجه گیری

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه