در این نوشته با جواب صفحه 40 جامعه شناسی دهم همراه شما هستیم.

جواب صفحه 40 جامعه شناسی دهم

مفاهیم اساسی

تنوع جهان‌های اجتماعی، ویژگی‌های ذاتی (اساسی)، ویژگی‌های عَرَضی (سطحی)، نگاه تک خطی به تاریخ و نگاه عَرْضی به جوامع

خلاصه کنید 

 انسان‌ها در جهان‌های اجتماعی مختلفی زندگی می‌کنند.


– جهان اجتماعی را انسان آگاه و خلّاق  پدید می‌آورد، تنوّع سبب آگاهی و جهان اجتماعی می‌شود.
– تنوّع اراده و اختیار انسان‌هاست که ایجاد کنندهٔ تنوّع در جهان اجتماعی است.
– تفاوت‌هایی که درون یک جهان اجتماعی رخ می‌دهد مربوط به لایه‌های سطحی جهان اجتماعی است.
– تفاوت در لایه‌های عمیق جهان اجتماعی می‌تواند یک جهان اجتماعی را بر جهان اجتماعی دیگر مسلط کند.
– در نگاه تک خطی باید جوامع پیشرفته را الگوی جوامع عقب مانده قرار داد.
– در دیدگاه عرضی، جهان‌های اجتماعی با حفظ هویت خود از تجارب دیگران استفاده می‌کنند.